Telefony wsparcia

Wykaz telefonów wsparcia i telefonów interwencyjnych, gdzie uzyskasz pomoc rozmawiając z psychologiem.

• Anty­de­pre­syj­ny Tele­fon Forum Prze­ciw Depre­sji
tel. 22 594 91 00
(śro­da-czwar­tek, 17:00–19:00)

• Tele­fon zaufa­nia dla osób doro­słych w kry­zy­sie emo­cjo­nal­nym
tel. 116 123
(ponie­dzia­łek-pią­tek, 14:00–22:00)

• Tele­fon Zaufa­nia dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży
tel. 116 111
(codzien­nie, cało­do­bo­wo)

• ITAKA – Anty­de­pre­syj­ny tele­fon zaufa­nia
tel. 22 484 88 01
(ponie­dzia­łek-pią­tek, 15:00–20:00)

• ITAKA – Tele­fon Zaufa­nia Mło­dych
tel. 22 484 88 04
(ponie­dzia­łek-sobo­ta, 12:00–20:00)

• Bez­płat­na linia wspar­cia dla osób po stra­cie bli­skich
tel. 0 800 108 108
(ponie­dzia­łek-pią­tek, 14:00–20:00)

• Tele­fo­nicz­na Pierw­sza Pomoc Psy­cho­lo­gicz­na
tel. 22 425 98 48
(ponie­dzia­łek-pią­tek, 17:00–20:00; sobo­ta, 15:00–17:00)

• Telefon wsparcia Rozmowy bez presji (Projekt The Presja)
tel. 881 200 866
(7 dni w tygodniu, 17:00–20:00; sobo­ta, 15:00–17:00)

• Telefon Pogadania
tel. 22 255 22 50, 800 012 005
(7 dni w tygodniu od 11:00 do 20:00)