Zmień kontrast strony na zgodny z WCAG Powiększ czcionkę na stronie

Stowarzyszenie Animo – Odważ się Żyć! zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Animo – Odważ się Żyć! pod adresem: https://stowarzyszenieanimo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Na stronie internetowej znajdują się filmy, na których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego. Teksty staramy się uzupełniać na bieżąco.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-27
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-01-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Konrad Jędrosz.
E-mail: info-(na)-stowarzyszenieanimo.pl
Telefon: 531202728

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Stowarzyszenia Animo – Odważ się Żyć!
Adres: Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć!
ul. Janinówka 11/122
03-562 Warszawa
E-mail: info-(na)-stowarzyszenieanimo.pl
Telefon: 531202728

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! nie prowadzi obsługi interesantów ani żadnych działań stacjonarnych w swojej siedzibie. Wszystkie działania, kontakt oraz świadczone usługi odbywają się zdalnie (on-line).